Zásady ochrany osobních údajů

Základní škola AVIDA s.r.o., IČO: 04101383, www.skolyavida.cz, zs@skolyavida.cz, se sídlem K Trnkám 2135/6 ,143 00 Praha 4, vedená u Městského soudu v Praze pod spis. zn. 
C242527 (dále také „ŠKOLA“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.skolyavida.cz, případně facebookových stránek skolyavida a instagramových stránek skolyavida informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V těchto Zásadách se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Pokud budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese zs@skolyavida.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách používáme cookies, které obsahuje jazykovou verzi, kterou prohlížíte. Pro sledování návštěvnosti našich webových stránek používáme službu Google Analytics, případně používáme Google Ads pro marketingové účely. Vaše osobní údaje tím nesledujeme, s případnou vyjímkou Vaší IP adresy a podpisu prohlížeče.

Webové stránky nepoužívají žádné další cookies, které by shromažďovaly jiné než uživatelem výslovně poskytnuté informace – osobní údaje (viz výše) především pomocí Vámi zaslaného dotazu e-mailem; s případnou výjimkou IP adresy a jiných obdobných informací (doménové jméno, typ internetového prohlížeče, typ operačního systému).

Osobní údaje zpracovávané prostřednictvím webového systému Facebook či Instagram jsou zpracovány za podmínek stanovených společností Facebook, Inc. V případě užívání těchto webových systémů souhlasíte s jejich podmínkami zpracování osobních údajů a berete na vědomí, že veškeré údaje, které touto formou poskytnete mohou být přístupné třetím osobám.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností vůči Vám, případně za účelem přihlášení do nabízených aktivit zprostředkovávaných nebo pořádaných námi.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Správce osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat my - ŠKOLA. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zejména zpracovatelům a příjemcům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové, IT nebo jiné obdobné služby.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů. Cookies v jazykové verzi, kterou prohlížíte, se automaticky mažou po jenom týdnu, ve službě Google Analytics jsou údaje o návštěvě uchovávány po dobu 26 měsíců. Při případném používání Google Ads údaje mažeme neodkladně po skončení kampaně, nejpozději po 90 dnech.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na úpravu;
 3. právo na výmaz;
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: zs@skolyavida.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, prǐčemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na úpravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 16. 02. 2021.

Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je také k analýze návštěvnosti a cílené reklamě. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobních údajů.